SuperSaaS Algemene voorwaarden

Ons team heeft als doel om SuperSaaS zo goed mogelijk bij uw wensen aan te laten sluiten. Omdat we onze relatie met u zeer waarderen, vinden we het belangrijk dat de Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van SuperSaaS helder en inzichtelijk zijn. Het volgende is van toepassing op ieder van onze klanten.

Laatst bijgewerkt: augustus 2015

 1. Reikwijdte en definities
  1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van SuperSaaS.nl en andere door SuperSaaS gebruikte domeinen waaronder domeinnamen die door onze klanten gebruikt worden.
  2. Door gebruik te maken van onze diensten accepteert u deze Algemene voorwaarden volledig. Indien u niet akkoord gaat met alle Algemene voorwaarden is het u niet toegestaan gebruik te maken van onze diensten.
  3. Dit is een overeenkomst tussen u, onze klant en SuperSaaS. SuperSaaS kan in dit contract worden aangeduid door “we”, “wij” of “onze”. Deze overeenkomst is van toepassing op alle SuperSaaS diensten waar u gebruik van maakt terwijl deze overeenkomst van kracht is. In deze overeenkomst zal aan de SuperSaaS diensten worden gerefereerd als “dienst” of “diensten” of “dienstverlening”. Ook de SuperSaaS API valt onder deze overeenkomst. De klanten van onze klanten worden in deze overeenkomst “eindgebruikers” genoemd.
  4. Let wel: we bieden geen garanties voor onze diensten. Deze overeenkomst beperkt ook onze aansprakelijkheid.
 2. Over ons
  1. De diensten worden geleverd door SuperSaaS BV, zoals geregistreerd onder nummer 54329779 bij de Kamer van Koophandel. Ons btw-nummer is NL851261474B01.

   Onze geregistreerde adres is:

   SuperSaaS B.V.
   Strawinskylaan 6
   1077 XZ Amsterdam
   Nederland
  2. U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier.
 3. Berichtgeving
  1. We kunnen het e-mailadres dat u bij het aanmaken van een account heeft opgegeven gebruiken om u informatie over de dienstverlening te sturen.
  2. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw registratie-informatie bij SuperSaaS juist, accuraat, geldig en up-to-date is. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. Toegang tot onze diensten
  1. Toegang tot onze diensten is op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor deze diensten op enig willekeurig moment te wijzigen of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze dienstverlening niet beschikbaar is voor een (on)bepaalde tijd. We streven ernaar om abonnees tijdig te berichten over belangrijke wijzigingen.
  2. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen om toegang tot onze dienst te verkrijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat personen die via uw internettoegang gebruik maken van onze diensten op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich hieraan houden.
  3. SuperSaaS biedt alleen ondersteuning via e-mail. SuperSaaS is een self-service systeem, wat inhoudt dat onze klanten het systeem met behulp van documentatie zelf opzetten. Voor hulp bij technische problemen of incidentele vragen over specifieke instellingen, kunt u contact opnemen met onze online klantenservice. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van de informatie die u verstrekt aan onze klantenservice. SuperSaaS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele handelingen die u doet naar aanleiding van een door onze klantenservice gegeven advies.
 5. Gegevens over u en uw bezoeken aan onze website
  1. Door onze diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord dat we gegevens over u verwerken in overeenstemming met ons Privacyreglement.
  2. We gebruiken cookies en andere tracking-technologieën op onze websites, zoals beschreven in ons Privacyreglement.
 6. Gebruik van de diensten
  1. U gaat ermee akkoord de dienst alleen te gebruiken voor doeleinden zoals toegestaan in de Algemene voorwaarden en zoals toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden.
  2. SuperSaaS is eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot materiaal gepubliceerd door SuperSaaS. Al deze intellectuele-eigendomsrechten zijn voorbehouden aan SuperSaaS.
  3. U bent verantwoordelijk voor de geldigheid en nauwkeurigheid van de informatie die u publiceert via SuperSaaS.
 7. Gebruiksbeperkingen
  1. Het is niet toegestaan onze service te gebruiken op een manier die schade aan de dienst veroorzaakt of kan veroorzaken of van invloed kan zijn op de toegang tot, de beschikbaarheid van en/of de toegankelijkheid van de dienst; of op enige wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met een onrechtmatige, illegale, frauduleuze of schadelijk doel of activiteit is.
  2. Geen enkel gedeelte van de dienst mag worden gebruikt als onderdeel van ongevraagde bulkmail (“spam”) of om ongevraagde commerciële boodschappen te verspreiden. Er mag in dit type e-mail niet via een link naar (een onderdeel van) SuperSaaS verwezen worden.
  3. Het is niet toegestaan op ongepaste, onjuiste of ongeoorloofde wijze de dienst te wijzigen, aan te passen of om te leiden, of om schade, storing, of aantasting van de dienst (of het netwerk aangesloten op de dienst) te veroorzaken, op enigerlei wijze; of een ander in het gebruik van de dienst te beperken.
  4. Het is niet toegestaan spyware of computervirus(sen) via de dienst te verspreiden.
  5. We behouden ons het recht voor de dienst te beperken, blokkeren of beëindigen indien u zich niet aan de beperkingen, zoals genoemd in deze Algemene voorwaarden, houdt.
 8. Gratis versie
  1. De gratis versie is bedoeld voor nieuwe klanten om het systeem tijdelijk uit te proberen en voor beperkt gebruik door non-commerciële instellingen. Wanneer u de gratis versie van SuperSaaS voor commerciële doeleinden gebruikt zal SuperSaaS u verzoeken op te waarderen naar een betaald abonnement.
  2. We kunnen een gratis account dat gebruikt wordt voor commerciële doeleinden op enig moment beperken, blokkeren of opheffen.
  3. U mag de gratis versie een beperkte tijd gebruiken om het systeem in te richten en uit te proberen. Indien u een gratis proefabonnement neemt en na afloop besluit geen abonnement te nemen wordt het account teruggezet naar de gratis versie.
 9. Abonnementsvoorwaarden
  1. Indien u kiest voor een betaald abonnement kunt u enkel via een door SuperSaaS aangegeven betaalmethode de betaling voldoen.
  2. Een betaald abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het abonnement annuleert.
  3. Wanneer u betaling of een abonnement annuleert kunnen we na afloop van de abonnementsperiode de dienst annuleren en/of afspraken en/of gebruikersinformatie uit het account verwijderen. Wij zullen de accounthouder in dergelijk geval 3 dagen van tevoren bericht sturen.
 10. Aansprakelijkheid
  1. U kunt alleen een schadevergoeding van SuperSaaS ontvangen ter waarde van de abonnementskosten met een maximum van zes maanden. Andere verliezen, met inbegrip van gederfde winst en incidentele of indirecte schade, zullen niet worden vergoed. SuperSaaS betaalt geen aanvullende vergoedingen. Eindgebruikers ontvangen geen schadevergoeding van SuperSaaS.
  2. U bent verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van het wettelijk vereiste niveau van veiligheid met betrekking tot de bescherming van de privacy en (persoonlijke) gegevens van uw klanten / eindgebruikers. SuperSaaS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van onvoldoende bescherming van dergelijke gegevens.
  3. SuperSaaS draagt geen verantwoordelijkheid voor de legaliteit van het gebruik van door klanten of eindgebruikers geüploade afbeeldingen of andere content. Als u zonder toestemming andermans werk publiceert, riskeert u aansprakelijkheid voor schending van het auteursrecht.
  4. SuperSaaS is niet aansprakelijk voor eventuele juridische gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de dienst door klanten of eindgebruikers. Als SuperSaaS geïnformeerd wordt dat de dienst of de SuperSaaS website door ons, onze klant(en) of eindgebruiker(s) geüploade content bevat die auteursrecht schendt of op anderszins ongeoorloofde wijze gebruikt wordt, zal deze verwijderd worden.
  5. Derden of SuperSaaS kunnen via de dienst linkjes plaatsen naar externe sites of bronnen. Aangezien we geen controle hebben over dergelijke sites of bronnen gaat u ermee akkoord dat SuperSaaS niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van zulke sites of bronnen, noch aansprakelijk is voor de aldaar geboden inhoud, promoties, beschikbaarheid of kwaliteit van producten of diensten.