Inschrijfformulier Abonnement

Persoonlijke gegevens

*
*
*

Ik schrijf me in voor:

*
*
*

Het lesgeld wordt aan het eind van de maand vóór het begin van de nieuwe lesmaand geïncasseerd.  Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.


Algemene voorwaarden*
Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen*

 

Algemene voorwaarden Puur Yoga Uden

 

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 Puur Yoga Uden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Puur Yoga Uden is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Puur Yoga Uden, dienen te worden vergoed. 

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer sluit voor onbepaalde tijd naar keuze een maandelijks yoga-abonnement af.

2.2 Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je betaalt voor je eerste maand het aantal lesweken dat je die maand deelneemt. 

2.3 Een yoga-abonnement van Puur Yoga Uden is strikt persoonlijk en niet  overdraagbaar.

2.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.  

2.5 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald  tot uiterlijk 2 maanden daarna.

Artikel 3:  Betaling en Opzeggen

3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso.

3.2  Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan Puur Yoga Uden te worden doorgegeven.  

Artikel 4: Vakantie en annulering lessen

4.1 Op feestdagen is De Yogastudio gesloten.  Dit zal tijdig worden gecommuniceerd  via e-mail,  website en info in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.

4.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en info in de studio. Vervallen lessen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.

4.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen.    

Artikel 5  Zwangerschap of ziekte

5.1 Bij ziekte kan in overleg met Puur Yoga uden het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

5.2 Overleg tijdens de zwangerschap met je docent of je door kunt gaan met de yogalessen.    

5.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.  

Artikel 6: Wijzigingen lesrooster, prijzen

6.1 Puur Yoga Uden behoudt zich het recht om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en informatie in de studio.

6.2 Puur Yoga Uden behoudt zicht het recht om de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.