Mommies(2be)

Groepstraining max 14 personen
Strippenkaart 8 strippen à €40

Strippenkaart 16 strippen à € 76

Losse les € 7
(bovenstaande prijzen zijn exclusief eenmalige administratie- en in schrijfkosten a €5)
Pauzeren van een strippenkaart ivm bevalling geschiedt via 'bevriezen formulier'

 

Aansprakelijkheid

  1. Deelname aan de Trainingen geschiedt op eigen risico.
  2. Brisper, medewerkers en trainers, hierna te noemen Brisper, is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  3. Brisper is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een outdoor training is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een outdoor training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
  4. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Brisper is Brisper niet aansprakelijk.
  5. Brisper behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
  6. Brisper is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.
  7. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

KvK:80122140

 

Algemene Voorwaarden Brisper