Inlichtingenblad Loopbaancoaching update januari 2020

 Beste Coachee,
 
Hartelijk bedankt dat je met ons wilt samenwerken.
Graag wil ik je vragen om alle gegevens gegevens in te vullen. 
Alvast bedankt voor je vertrouwen,
Mary-Roos Nijs


PERSOONLIJKE GEGEVENS

*
*
Geslacht*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hoe heb je ons leren kennen?
Studies*
*
Ik ben tewerkgesteld als:*
*
Eventueel kansengroep vermelden

OVEREENKOMST VOOR LOOPBAANBEGELEIDING

Tussen de “klant” (bovengenoemde werknemer of zelfstandige) 

&        

P4People bvba - Pygmalion Loopbaancoaching
Menstraat 13 - 9971 Lembeke
BE 0892.364.564

Vertegenwoordigd door loopbaancoach: 

Mary-Roos Nijs van Inner Wellness
Drie Eikenstraat 50 - 3680 Maaseik (Opoeteren) 
BE 0878.713.793

hierna genoemd “de gemandateerde onderneming” wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1: Situering

Deze overeenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 4, §1, 3° van het besluit van de Vlaamse regering van 17/05/2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en de wijziging van diverse bepalingen van dit besluit;  en punt 18 van de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2: Doelstelling van de loopbaanbegeleiding

De doelstelling is om de klant een professionele ondersteuning te bieden bij het nemen van loopbaankeuzes en –beslissingen naar aanleiding van zijn loopbaanvraag. Tijdens de loopbaanbegeleiding leert de klant zijn/haar loopbaancompetenties ontdekken, versterken of ontwikkelen zodat  hij/zij een beter inzicht verwerft in zijn/haar (levens)loopbaan en bijgevolg een meer concrete visie op zijn/haar toekomst krijgt. 

Artikel 3: Dienstverlening

Loopbaanbegeleiding is de professionele ondersteuning bij het opmaken van een persoonlijk ontwikkelplan (POP), zodat de klant zelf zijn/haar eigen loopbaan in handen kan nemen. Het persoonlijk ontwikkelingsplan stelt de reflecties over de loopbaan, de competenties en het benoemen van een loopbaandoel centraal  en kan resulteren in de opmaak van een actieplan ter versterking van de eigen arbeidsmarktpositionering. De klant engageert zich om de opgemaakte POP aan de gemandateerde onderneming te bezorgen. De klant heeft recht op maximaal twee loopbaancheques om de zes jaar. Voor de eerste loopbaancheque heeft de klant recht op vier uur professionele begeleiding, voor de tweede loopbaancheque drie uur. Tussen twee gesprekken mag er maximaal 12 maanden verlopen. Deze begeleiding gebeurt in het Nederlands en vindt hoofdzakelijk individueel plaats, verspreid over minimaal twee dagen. Vooraf wordt de klant duidelijk geïnformeerd over de aanvang, de planning, de procedure, de inhoud  en het verloop van de loopbaanbegeleiding. De manier waarop deze uren begeleiding gespreid wordt naar frequentie en duur alsook de inhoud en de gebruikte methodiek wordt bepaald in overleg tussen de klant en de loopbaanbegeleider. De infomomenten maken geen deel uit van de geregistreerde uren van de begeleiding maar zijn wel inbegrepen in de dienstverlening met de loopbaancheque. De gemandateerde onderneming verstrekt tot een jaar na de beëindiging van het afsluitende gesprek nazorg aan de klant die daarom vraagt. Onder nazorg wordt verstaan de behandeling van bijkomende vragen met het oog op de versterking van de realisatiegraad van het persoonlijk ontwikkelingsplan.  De nazorg maakt geen deel uit van de geregistreerde uren van de begeleiding (vier uur voor de eerste loopbaancheque en drie uur voor de tweede loopbaancheque) maar is wel inbegrepen in de dienstverlening met de loopbaancheque. De nazorg omvat maximaal 30 minuten per pakket of maximum 1 uur per 7 uur begeleiding.  De vorm van deze nazorg is vrij te bepalen (gesprek, telefonisch, e-coaching, …). De klant ontvangt van de gemandateerde onderneming een gepersonaliseerd attest als een loopbaangerichte opleiding deel uitmaakt van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Met dit attest kan de klant opleidingsverlof, -krediet en -cheques aanvragen voor die specifieke opleiding vermeld in zijn POP.  De klant kan in Mijn loopbaan de registraties van de loopbaanbegeleider nagaan. De klant heeft het recht om op elk ogenblik de begeleiding stop te zetten.  Het centrum kan de begeleiding langs zijn kant enkel stopzetten mits gegronde reden en na afstemmen met de contactpersoon van VDAB.  

Indien de klant niet aanwezig kan zijn op de afgesproken datum of uur, verwittigt hij/zij de loopbaanbegeleider zo snel mogelijk en dit ten laatste 1 werkdag voorafgaand aan de afspraak. 

Artikel 4: Financiële bijdrage

De klant vraagt een loopbaancheque aan bij de VDAB via Mijn Loopbaan. De kosten van deze loopbaanbegeleiding bedragen veertig euro per loopbaancheque. Bij vroegtijdige stopzetting van het pakket kan de eigen bijdrage in geen geval teruggevorderd worden, ook niet gedeeltelijk. De klant is geen enkele andere geldelijke bijdrage verschuldigd aan de gemandateerde onderneming. 

Artikel 5: Gebruik van de loopbaancheque

Met deze overeenkomst kent de klant zijn loopbaancheque toe aan de gemandateerde onderneming.  De klant verbindt zich ertoe deze loopbaancheque niet meer toe te kennen aan een ander loopbaancentrum. De klant vraagt de loopbaancheque aan op eigen verzoek en eigen initiatief. De loopbaancheque kan enkel gebruikt worden in het kader van loopbaanbegeleiding en niet voor  andere dienstverlening zoals outplacement, opleiding, vorming, training, jobcoaching, therapie, …

Indien de loopbaanbegeleiding gestart werd voordat de klant de loopbaancheque ontvangen heeft en de klant blijkt geen recht te hebben, vervalt deze overeenkomst. De gemandateerde onderneming ontvangt voor de reeds gepresteerde uren in dat geval geen vergoeding.

Artikel 6: Privacy

De gegevens die het loopbaancentrum over de burger van VDAB verkrijgt en verzamelt, mogen enkel gebruikt worden in het kader van de dienstverlening rond de loopbaancheque. Het loopbaancentrum zal in opdracht van VDAB en conform de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) de loopbaanvraag van de burger inventariseren en het POP bewaren in het kader van controle van de dienstverlening. De verwerkersovereenkomst die het loopbaancentrum moet ondertekenen, bevat verdere afspraken rond gegevensbescherming in het kader van loopbaanbegeleiding.   

Artikel 7: Gedragscode

De gedragscode die door de loopbaanbegeleiders moet toegepast worden is in bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. 

Artikel 8: Klachtenprocedure

De klant kan een klacht i.v.m. gesubsidieerde loopbaanbegeleiding indienen bij de gemandateerde onderneming zelf via vragen@pygmalion2.be of bij VDAB, via de website (klachtenformulierhttp://www.vdab.be/vdab/klachten.shtml).

Als derde mogelijkheid kan de klant klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst via het klachtenformulier op de website www.vlaamseombudsdienst.be of het gratis nummer 1700.


DOWNLOAD HIER DE VDAB OVEREENKOMST, GEDRAGSCODE EN DE KLACHTENPROCEDURE

  1. VDAB-OVEREENKOMST  (afprinten, invullen en meebrengen)
  2. VDAB GEDRAGSCODE  (afprinten, ondertekenen en meebrengen)
  3. KLACHTENPROCEDURE
Ik heb de VDAB overeenkomst, gedragscode en klachtenprocedure ontvangen?*
Ik heb de gedragscode, algemene voorwaarden en de overeenkomst gelezen en goedgekeurd*


LET OP! - ENKELE VAKKEN VAN DE ONDERSTAANDE RUBRIEK DIENEN MANUEEL INGEVULD & GETEKEND TE WORDEN TIJDENS HET EERSTE AFSPRAAK


Loopbaancheque ontvangen en overhandigd aan uw loopbaancoach?
*
*

LEES HIER ONZE PRIVACY VERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Ik werd geinformeerd en ben op de hoogte van de privacyverklaring inzake de gegevensverwerking m.b.t. loopbaancoaching...*

 
De gratis versie van deze site gebruikt cookies om relevante advertenties te tonen. Als u gebruik wilt maken van deze site gaat u daarmee akkoord.