Contra Indicaties en risico's
Verklaring / declaration*
VERKLARING DEELNAME EIGEN RISICO /PARTICIPATION STATEMENT AT OWN RISK

(English scroll down)

Verklaring deelname eigen risico van jou (hierna deelnemer) aan alle activiteiten van Prem Nadam Schmidt, H.O.D.N. IJSBURCHT, gevestigd te Amsterdam.

Deelname aan (een) Activiteit(en) van IJSBURCHT mag alleen als deze verklaring door de Deelnemer ondertekend is, al dan niet digitaal.

• De Deelnemer is 21 jaar of ouder bij deelname.
• De Deelnemer heeft eventuele bij hem bekende medische, conditionele en/of psychische bijzonderheden en/of belemmeringen uit zichzelf schriftelijk aan IJSBURCHT gemeld.
• Deelname bij dergelijke bijzonderheden en/of belemmeringen is ook na melding ervan op eigen risico en het melden of bespreken ervan betekent geen aanvaarding van enig risico of aansprakelijkheid. IJSBURCHT raadt deelname af en adviseert jou eerst een arts te raadplegen.
• Deelname na raadpleging arts en/of bij dergelijke bijzonderheden en/of belemmeringen is ook na melding ervan op eigen risico en het melden of bespreken ervan betekent geen aanvaarding van enig risico of aansprakelijkheid.
• IJSBURCHT raadt deelname af indien een van de belemmeringen/beperkingen op jou van toepassing zijn en adviseert jou eerst een arts te raadplegen en dat advies te volgen.

VOORBEELDEN VAN BELEMMERINGEN / BEPERKINGEN TOT DEELNAME

Epilepsie, Zwangerschap, Recente longproblematiek als longontsteking, klaplong, longembolie, verhoogde bloeddruk, recent doorgemaakte operaties, onbegrepen benauwdheidsklachten, hartfalen, ernstige astma / COPD, reumatoïde arthritis, allergie voor koude (koude urticaria), slechte lichamelijke conditie, koude & stijve gewrichten, primaire en secundaire vorm van Raynaud, kortademigheid, ernstige maag-/darmproblemen, niet goed werkende schildklier, migraine, angst- en paniek, angina pectoris, nierfunctieverlies, nierfalen, beroerte of hartaanval in recent verleden, mentale stress.

WAARSCHUWINGEN
De ademhalingsoefeningen zoals de Breath of Fire (Kapala Bhati) en andere ademhalingsoefeningen kunnen heftig zijn en medische problemen verergeren. De buik wordt herhaaldelijk door uzelf ingetrokken en dan komt er een stoot lucht uit uw neus of mond. Het middenrif en alles in uw buik wordt heftig belast en lucht en bloed gaan snel en langzaam circuleren. Soms wordt de adem lang ingehouden en dat heeft fysieke en mentale effecten. Daarom is het van belang dat je deze verklaring goed leest en de inhoud tot je neemt alvorens je besluit akkoord te gaan.

Deze website geeft richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijk ervaringen en kan niet met alles helemaal volledig zijn.

GEVAAR, MOGELIJK MET DE DOOD OF BLIJVEND LETSEL TOT GEVOLG
Koude en water kan gevaarlijk zijn. Het kan leiden tot onderkoeling en zelfs de dood. Je kunt ook verdrinken, ook in zeer ondiep water.

Bij de ademhalingsoefeningen alsmede koude confrontatie stijgen en dalen de bloeddruk significant. Tevens verwijden en vernauwen de bloedvaten. Dit kan complicaties opleveren. Het is de Deelnemer bekend hij/zij bij (één of meer van) onderstaande indicaties niet kan deelnemen aan ademhalingsoefeningen en/of koude confrontatie:

VERKLARINGEN VAN DE DEELNEMER
• Deelnemer realiseert zich dat deze opsommingen slechts enkele voorbeelden betreffen en dat het de verantwoordelijkheid van Deelnemer zelf is om IJSBURCHT voor deelname aan de Activiteit(en) te informeren over andere mogelijke belemmeringen en/of beperkingen waarvan Deelnemer kennis draagt.
• De Deelnemer verklaart dat hij/zij zich, voor wat betreft zijn/haar geestelijke en lichamelijke gezondheid en conditie, in staat acht om deel te nemen aan de workshop.
• Bij twijfel heeft Deelnemer te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid om vóór aanvang van de Activiteit(en) zijn/haar arts/ specialist te raadplegen.
• Het is de deelnemer bekend dat de besproken ademhalingsoefeningen ALTIJD op een veilige plaats (liggend of zittend) en NOOIT in of nabij water mogen worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor uitoefening in of bij een voertuig of ander mechanisch apparaat voor of tijdens besturing of bediening.
• De Deelnemer is ermee bekend dat na voltooiing van ademhalingsoefeningen minimaal 20 minuten hersteltijd in acht dient te worden genomen voordat één van bovenstaande activiteiten gestart/ hervat worden.
• Het is de Deelnemer bekend dat deelname volledig op eigen risico geschiedt en gaat hiermee akkoord.
• De Deelnemer verklaart volledig nuchter en niet onder invloed van drank of drugs mee te doen aan de workshop.
• Het is de Deelnemer bekend dat IJSBURCHT te allen tijde het recht heeft de Deelnemer van deelname uit te sluiten of deelname te onderbreken indien IJSBURCHT of de betreffen de Trainer(s) van mening is/zijn dat deelname niet verantwoord is of dat deelname de Deelnemer zelf of anderen in gevaar brengt of kan brengen.
• De deelnemer verklaart de instructies op te volgen van de trainer.

Geen van de instructies of onderdelen van de activiteiten zijn verplicht noch geadviseerd, met uitzondering van de veiligheidsinstructies. Jij bent verantwoordelijk voor jouw welzijn en jij bewaakt zelf je fysieke en mentale grenzen.

ENGLISH

Declaration of participation in excess of Nadam Schmidt, operating under the company name IJSBURCHT, located in Amsterdam.
Participation in (an) Activity (s) of IJSBURCHT can only take place if this statement has been signed by the Participant, digitally or otherwise.
• The Participant is 21 years or older when participating.
• The Participant has reported any medical, conditional and / or psychological details and / or obstacles known to him in writing to IJSBURCHT.
• Participation in such particulars and / or impediments is at your own risk, even after notification, and reporting or discussing them does not constitute an acceptance of any risk or liability. IJSBURCHT discourages participation and advises you to consult a doctor first.
• Participation after consultation with a doctor and / or in such particulars and / or obstacles is at your own risk even after notification and the reporting or discussion thereof does not imply any acceptance of any risk or liability.
IJSBURCHT discourages participation and advises you to consult a doctor first.

EXAMPLES OF RESTRICTIONS FOR PARTICIPATING IN IJSBURCHT EVENTS
Primary and secondary form of Raynaud's, Pregnancy, Recent lung problems such as pneumonia, collapsed lung, pulmonary embolism, Moderately to severely elevated blood pressure, Recent operations, unexplained shortness of breath, Heart failure Severe asthma / COPD Rheumatoid arthritis
Allergy to cold (cold urticaria), Poor physical condition, Shortness of breath, Thyroid malfunction, Migraine, Angina pectoris, Loss of renal function, Stroke or heart attack in recent past, Mental stress
Epilepsy Severe stomach / intestinal problems, Anxiety and panic & Kidney failure.

WARNINGS
The breathing exercises such as the Breath of Fire (Kapala Bhati) and other breathing exercises can be intense and worsen medical problems. The abdomen is repeatedly pulled in by yourself and then a boost of air comes out of your nose or mouth. The diaphragm and everything in your abdomen is subjected to severe stress/pressure and air and blood circulate quickly and slowly. Sometimes the breath is held for a long time and that causes physical and mental effects. It is therefore important that you read this statement carefully and acknowledge the content before you decide to agree.
This website provides guidelines based on scientific research and practical experience and cannot name everything. We don’t claim to know the unknown, there might be other unknow effects or exclusions.

DANGER! POSSIBLY RESULTING IN DEATH OR PERMANENT INJURY
Cold and water can be dangerous. It can lead to hypothermia and even death. You can also drown. Also in very shallow water.
During the breathing exercises and cold water exposure, the blood pressure rises and falls significantly. The blood vessels also dilate and narrow. This can cause complications. The Participant is aware that he / she cannot participate in breathing exercises and / or cold exposure for (one or more of) the following indications: The Participant realizes that these lists only concern a few examples and that it is the Participant's responsibility to inform IJSBURCHT about other possible obstacles and / or limitations of which the Participant is aware before participating in the Activity (s). The Participant declares that he / she considers himself / herself able to participate in the workshop with regard to his / her mental and physical health and condition. In case of doubt, the Participant is always responsible for consulting his / her doctor / specialist before the start of the Activity (s).

PARTICIPANTS STATEMENTS
• The participant is aware that the discussed breathing exercises should ALWAYS be performed in a safe place (lying or sitting) and NEVER in or near water. This also applies to exercise in or near a vehicle or other mechanical device before or during steering or operation.
• Participant understands that upon completion of breathing exercises, a minimum of 20 minutes recovery time must be observed before starting / resuming any of the above activities.
• The Participant is aware that participation is entirely at their own risk and agrees to this.
• The Participant declares to participate in the workshop completely sober and not under the influence of alcohol or drugs.
• The Participant is aware that IJSBURCHT has the right at all times to exclude the Participant from participation or to interrupt participation if IJSBURCHT or the Trainer (s) concerned are of the opinion that participation is not justified or that participation is the Participant himself or endangers or may endanger others.
• The participant declares to follow the instructions of the trainer.

IJSBURCHT has the right at all times to exclude the Participant from participation or to interrupt participation if IJSBURCHT or the Trainer (s) concerned are of the opinion that participation is not justified or that participation is the Participant himself or endangers or may endanger others.
The participant declares to follow
the instructions of the trainer.
None of the instructions from the trainers or owner are needed or mandatory nor advised, whatsoever, except safety instructions. You are responsible for your wellbeing and your physical and mental boundaries.
By signing this statement, the

Participant has read and agrees to these limitations and exclusions of liability and agrees to all mentioned in this form and declares that all the provided information by the participant is detailed and correct.
*
*
*
*
*
*