Algemene voorwaarden PARK Tennis Amsterdam
*

1. Het basislidmaatschap wordt verkregen door het inschrijfformulier volledig ingevuld op te sturen of af te geven aan de receptie of per e-mail te verzenden. De kosten van enig lidmaatschap kunnen op PARK Tennis worden voldaan per pin, contant, creditcard of via overschrijving. Het lidmaatschap is onmiddellijk geldig na betaling en of afgifte van een machtiging. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan uitsluitend per aangetekend schrijven worden opgezegd voor 1 december. Behoudens tijdige opzegging is PARK Tennis gerechtigd de lidmaatschapskosten jaarlijks voor 1 maart te incasseren. Bij het niet tijdig betalen, meer dan 30 dagen na factuurdatum) van de abonnementsgelden houd PARK Tennis zich het recht voor uw abonnement per direct te beëindigen.

2. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een jaarlijkse betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht tennisbanen te reserveren. 

3. PARK Tennis behoudt zich het recht voor om leden te weigeren. Bij nieuwe aanmelding zal dit binnen vijf dagen schriftelijk per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt. In geval van een ledenstop kan een nieuwe aanmelding desgewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

4. Het basislidmaatschap (Classic) is vastgesteld op €129,- en het light lidmatschap op €69,- voor nieuwe leden.

5. Het basislidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap en geeft gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober recht op gebruik van de tennisbanen op PARK Tennis op maandag van 18.00 tot 23.00 uur en dinsdag tot en met donderdag van 9:00 tot 23:00 en vrijdag van 09.00 tot 22.00 uur en zaterdag tot en met zondag van 9:00 uur tot 18:00 uur.

6. Officiële feestdagen is PARK Tennis gesloten, mits anders vermeld op de website onder agenda.

7. Introducés zijn toegestaan op basis van €15,- per uur (exclusief eventuele eigen toeslag) en uitsluitend op basis van vooraf reserveren en voor zover de baancapaciteit toereikend is. Voor alle abonnementsvormen geldt dat drie maal tegen speelrechtvergoeding van 15,- een (tot maximaal 3 personen voor een dubbel) introducé mag worden meegenomen. Een introducé kan maximaal 1x geïntroduceerd worden.

8. Na gebruik van gravelbanen dient gesleept te worden om de banen speelklaar op te leveren voor de volgende gebruiker.

9. Indien na de gereserveerde speeltijd geen andere gebruikers zich melden, kan verder worden gespeeld totdat de volgende gebruiker zich meldt en dient men vervolgens achteraf aan de receptie eventuele toeslagen of introducés te voldoen.

10. Voor de huur van een contractbaan behoudt PARK Tennis zich het recht voor maximaal twee maal per seizoen gebruik te maken van de contractbaan, deze uren kunnen op een ander moment worden ingehaald en mits beschikbaar.

11. Met de inlogcodes heeft u toegang tot het online reserveringssysteem www.parktennis.nl/reservations. Met dit systeem kunt u zes dagen van tevoren een baan reserveren door op de juiste tijd te klikken en aan te geven hoe lang u wenst te spelen (maximaal 1,5 uur). U kunt tot 3 uur voor het afslaan reserveren en maximaal 1 reservering tegelijk hebben staan. Wilt u last minute reserveren? Dat kan telefonisch op 020 341 7054. PARK Tennis heeft verlichting, waardoor ook 's avonds doorgespeeld kan worden. Hiervoor geldt een toeslag van 5 euro per baan per uur. Het annuleren van een reservering dient minimaal 36 uur van tevoren te gebeuren per e-mail (info@parktennis.nl) of telefonisch (020 3417054). Bij annuleringen buiten deze termijn of 'no show' wordt 10,- euro per baan in rekening gebracht.

12. Spelers zijn verplicht om in tenniskleding en tennisschoenen te tennissen. Komt de speler niet in tenniskleding en/of tennisschoenen behoudt PARK Tennis het recht om de speler te weigeren om gebruik te maken van de banen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door PARK Tennis aangepast worden. PARK Tennis adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Draag er zorg voor dat de gegevens die je aan PARK Tennis verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.