Algemene voorwaarden PARK Tennis Amsterdam

Algemene voorwaarden park tennis leden

 

1. Het basislidmaatschap wordt verkregen door het inschrijfformulier volledig ingevuld op te sturen of af te geven aan de receptie of per e-mail te verzenden. De kosten van enig lidmaatschap kunnen op PARK Tennis worden voldaan per pin, contant, creditcard of via overschrijving. Het lidmaatschap is onmiddellijk geldig na betaling en of afgifte van een machtiging. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan uitsluitend per aangetekend schrijven worden opgezegd voor 1 december. Behoudens tijdige opzegging is PARK Tennis gerechtigd de lidmaatschapskosten jaarlijks voor 1 maart te incasseren. Bij het niet tijdig betalen, meer dan 30 dagen na factuurdatum) van de abonnementsgelden houd PARK Tennis zich het recht voor uw abonnement per direct te beëindigen.  

 

2. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een jaarlijkse betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht tennisbanen te reserveren.

 

3. PARK Tennis behoudt zich het recht voor om leden te weigeren. Bij nieuwe aanmelding zal dit binnen tien dagen schriftelijk per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt. In geval van een ledenstop kan een nieuwe aanmelding desgewenst op een wachtlijst worden geplaatst. 

 

4. Het basislidmaatschap (Classic) is vastgesteld op €159,- en het Light lidmaatschap op €89,- voor  nieuwe leden. 

 

5. Het lidmaatschap is een persoonsgebonden lidmaatschap en geeft gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober recht op gebruik van de tennisbanen op PARK Tennis op maandag van 18.00 tot 23.00 uur en dinsdag tot en met donderdag van 9:00 tot 23:00 en vrijdag van 09.00 tot 22.00 uur en zaterdag tot en met zondag van 9:00 uur tot 17:00 uur. 

 

6. Officiële feestdagen is PARK Tennis gesloten, mits anders vermeld op de website onder agenda. 

 

7. Introducés zijn onbeperkt maar wel unique toegestaan op basis van €15,00 per uur (exclusief eventuele eigen toeslag) voor classic en 4 x kosteloos voor Light en uitsluitend op basis van vooraf reserveren en voor zover de baancapaciteit toereikend is. Voor alle abonnementsvormen geldt dat drie maal tegen een tarief van €5,00 per uur een (tot maximaal 3 personen voor een dubbel) introducé mag worden meegenomen. Een introducé kan maximaal 1x geïntroduceerd worden en is niet van toepassing voor leden/abonnementhouders van PARK Tennis. Na afloop van het seizoen worden alle speelpunten gereset en kunnen ze niet meegenomen worden naar het volgende jaar. Het is ook niet mogelijk om ze in te wisselen of over te dragen.

 

8. Na gebruik van gravelbanen dient gesleept te worden om de banen speelklaar op te leveren voor de volgende gebruiker. 

 

9. Indien na de gereserveerde speeltijd geen andere gebruikers zich melden, kan verder worden gespeeld totdat de volgende gebruiker zich meldt en dient men vervolgens achteraf aan de receptie eventuele toeslagen of introducés te voldoen. 

 

10. Voor de huur van een contractbaan behoudt PARK Tennis zich het recht voor maximaal twee maal per seizoen gebruik te maken van de contractbaan, deze uren kunnen op een ander moment worden ingehaald en mits beschikbaar.

 

11. Met de inlogcodes heeft u toegang tot het online reserveringssysteem www.parktennis.nl/reservations. Met dit systeem kunt u zes dagen van tevoren een baan reserveren door op de juiste tijd te klikken en aan te geven hoe lang u wenst te spelen (maximaal 1,5 uur). U kunt tot 1 uur voor het afslaan reserveren en maximaal 1 reservering tegelijk hebben staan. Wilt u last minute reserveren? Dat kan telefonisch op 020 341 7054. PARK Tennis heeft verlichting, waardoor ook 's avonds doorgespeeld kan worden. Het annuleren van een reservering dient minimaal 36 uur van tevoren te gebeuren per e-mail (info@parktennis.nl) of telefonisch (020 3417054). Bij annuleringen buiten deze termijn of 'no show' wordt €10,00 euro per baan in rekening gebracht. 

 

12. Spelers zijn verplicht om in tenniskleding en tennisschoenen te tennissen. Komt de speler niet in tenniskleding en/of tennisschoenen behoudt PARK Tennis het recht om de speler te weigeren om gebruik te maken van de banen. 

 

13 PARK Tennis is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt PARK Tennis zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.

b. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging. Indien de wijziging een verhoging inhoudt hoger dan de CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door PARK Tennis aangepast worden. PARK Tennis adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Draag er zorg voor dat de gegevens die je aan PARK Tennis verstrekt, juist, volledig en actueel zijn.

 

14: achtergebleven eigendommen / artikelen, o.a. kleding, rackets worden na het siezoen nog een maand bewaard en vervolgens gedoneerd.

Vervolgens:

- ALGEMENE VOORWAARDEN -

Algemene voorwaarden | versie 2022 

 

De volgende definities worden gebruikt:

 

1.     PARK Tennis: Manuel van der Knaap, Eenmanszaak PARK Tennis, KVK: 57085218

 

2.     Opdrachtgever: Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap waarmee PARK Tennis overleg pleegt dan wel een overeenkomst aangaat.

 

3.     Algemene voorwaarden: de door PARK Tennis gehanteerde algemene voorwaarden

 

4.     Project of opdracht: de met PARK Tennis overeengekomen te verrichten werkzaamheden

 

5.     Overeenkomst: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en PARK Tennis voor het verrichtten van een of meer diensten tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs

 

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. 

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van PARK Tennis en opdrachtgever strijdig zijn, de algemene voorwaarden van PARK Tennis prevaleren. 

Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten. 

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele (nadere) overeenkomsten ten behoeve van PARK Tennis worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door PARK Tennis ingeschakelde derden door wie PARK Tennis de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren. 

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

 

1.     Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

 

2.     De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever. De aanvaarding kan mondeling of schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) geschieden. PARK Tennis is niet verplicht Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst sturen. Mocht er een mondelinge overeenkomst ontstaan zal de opdrachtgever van PARK Tennis deze op verzoek schriftelijk bevestigen.

 

3.     Wijzigingen in de overeenkomst dienen per email te worden verzonden en overeengekomen door beide partijen. Telefonische wijzigingen dienen altijd per email te worden bevestigd door de opdrachtgever.

 

4.     Kennelijke vergissingen of miscommunicaties in de offerte of overeenkomst zijn niet afdwingbaar.

 

Artikel 3: Prijzen

 

1.     Alle prijzen in de offertes en/of kostenoverzichten zijn exclusief BTW en andere heffingen zoals locatie afdracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 

2.     Prijs opgaves worden gedaan op basis van de op het tijdstip overeengekomen geldende prijzen.

 

3.     Alle door PARK Tennis gemaakte kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden worden aan de opdrachtgever doorbelast op basis van nacalculatie.

 

4.     Indien een of meer kostprijsfactoren tussen totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering van de opdracht een verhoging ondergaan, is PARK Tennis gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.

 

5.     Een prijsverhoging als bedoeld in artikel 3.3 geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

 

 

Artikel 4: Facturering en betaling

 

 

 

1.     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum

 

2.     PARK Tennis heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van 80% aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De voorschot factuur dient uiterlijk een week voor aanvang van de opdracht op het vermelde rekeningnummer te staan.

 

3.     Bij overeenkomsten die buiten Nederland worden uitgevoerd bedraagt de aanbetaling 100% van de aanneemsom (exclusief BTW) en dient deze 14 kalenderdagen voor de uitvoering van de Overeenkomst te zijn ontvangen door PARK Tennis.

 

4.     Indien de aanbetaling niet tijdig en/of in geheel is ontvangen, heeft PARK Tennis het recht haar uit te voeren verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden (en zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is), een en ander onder voorbehoud van alle overige rechten van PARK Tennis.

 

5.     Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is zij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd ter grootte van de wettelijk vastgestelde rente. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

6.     Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als

buitengerechtelijke, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

7.     PARK Tennis kan een volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

8.     Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PARK Tennis verschuldigde.

 

9.     In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken zijn alle vorderingen van PARK Tennis op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

Artikel 5: Annulering

 

 

 

1.     Wanneer er een aan PARK Tennis gegeven opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen wegens opgelopen schade, berekend volgens onderstaand schema:

 

-      Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is opdrachtgever niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding

 

-      Bij annulering tussen de 1 en 2 maanden voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 15% van de aanneemsom

 

-      Bij annulering tussen de 1 maand en 14 dagen voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 25% van de aanneemsom

 

-      Bij annulering tussen de 14 en 7 dagen voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 50% van de aanneemsom.

 

-      Bij annulering minder dan 7 dagen voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 100% van de aanneemsom

 

2.     Annuleringen kan de opdrachtgever telefonische worden gedaan maar moet altijd schriftelijk of per email worden bevestigd.

 

3.     In alle gevallen is Opdrachtgever, naast de vergoeding als vermeld in artikel 5.1, aan PARK Tennis verschuldigd al hetgeen PARK Tennis met betrekking tot de betreffende overeenkomst aan derden verschuldigd is (waaronder onder meer begrepen ter zake van de opdracht reeds gedane inkopen en overige met derden in het kader van de overeenkomst aangegane rechtshandelingen).

 

 

 

Artikel 6: Transport en levering

 

 

 

1.     Tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever, is de keuze van transport ter vrije keuze van PARK Tennis.

 

2.     PARK Tennis is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor opslag door of namens de opdrachtgever.

 

3.     De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat PARK Tennis deze bij de opdrachtgever aflevert of laat afleveren door derde. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verschaffen van logistieke ruimte om snelle afname van de goederen te bevorderden tevens een vrije en onbelemmerde toegang te verschaffen.

 

  

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

 

 

1.     PARK Tennis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Elke andere vorm van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-en  of andersoortige schade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2.     De maximale aansprakelijkheid van PARK Tennis is beperkt tot het mindere van (i) de factuurwaarde van de offerte (exclusief transport, levering en enige door derden te leveren diensten) dan wel, indien de aansprakelijkheid slechts op een onderdeel van de opdracht ziet, het onderdeel van de offerte dat daarop van toepassing is en (ii) het bedrag van de door de verzekeraar in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.

 

3.     PARK Tennis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van, of gerelateerd aan, door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

4.     Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van PARK Tennis tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door PARK Tennis of anderen aan de ruimte toegebrachte schade is PARK Tennis geenszins aansprakelijk. PARK Tennis is geenszins aansprakelijk ten aanzien van het niet daadwerkelijk ter beschikking stellen van gehuurde of anderszins voor de Opdracht benodigde ruimten, ook niet indien deze door bemiddeling van PARK Tennis tot stand is gekomen. Opdrachtgever vrijwaart PARK Tennis voor enige in dat kader ontstane schade, waaronder begrepen de gemaakte kosten.

 

5.     Schade welke ontstaat ten gevolge van plaatsing en/of verankering van huur- en inrichtingsmaterialen, ongeacht of deze geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van de Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart PARK Tennis voor enige in dat kader ontstane schade, waaronder begrepen gemaakte kosten.

 

6.     Opdrachtgever vrijwaart PARK Tennis voor alle schade welke direct of indirect het gevolg is van wanprestatie of onrechtmatige daad door of namens Opdrachtgever, diens werknemers en gasten en schade welke het gevolg is van ieder van hun dieren en goederen, inclusief in dat kader gemaakte kosten. Schade aan PARK Tennis toebehorende goederen wordt tegen kostprijs vergoed.

 

 

 

Artikel 8: Overmacht

 

 

 

1.     Als overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende omstandigheden waarop PARK Tennis geen invloed kan uitoefenen en waardoor PARK Tennis niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

 

 

  

 

Artikel 9: Allergenen

 

 

 

1.     PARK Tennis bereidt haar gerechten in een ambachtelijke en open keuken. De gerechten kunnen derhalve sporen van allergenen bevatten. Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt PARK Tennis informatie omtrent de allergenen in haar gerechten.

 

2.     Op verzoek van de opdrachtgever houdt PARK Tennis rekening met dieet-wensen en andere bijzonderheden waarvoor een alternatief menu of gerecht gewenst is.

 

 

 

Artikel 10: Privacy en social media

 

 

 

1.     Ook wij als PARK Tennis zijn gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn de te herleiden tot natuurlijke personen. PARK Tennis onderschrijft de uitgangspunten die zijn neergelegd in de wet. Dit statement is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

 

2.     De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt PARK Tennis om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van PARK Tennis, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van oneigenlijk gebruik en of misbruik. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij door het versturen van een mail naar: Info@parktennis.nl

 

3.     Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat PARK Tennis zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale bediening en dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die PARK Tennis jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

4.     PARK Tennis verzamelt of gebruikt geen informatie en gegevens voor andere doeleinden dan die genoemd in dit statement tenzij wij daar vooraf uw toestemming voor hebben gekregen. In alle offertes worden nog eens de voorwaarden duidelijk beschreven en tevens terug te vinden in de algemene voorwaarden op de website.

 

5.     U heeft de mogelijkheid om aan PARK Tennis te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk en gemotiveerd aanvragen bij PARK Tennis.

 

6.     PARK Tennis is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

 

7.     PARK Tennis gaat ervan uit dat wij tijdens het event foto’s mogen maken die eventueel voor eigen promotioneel gebruik ingezet mogen worden. Indien dit niet gewenst is dan vernemen wij dit graag en zullen wij dit respecteren.

 

  

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 

 

1.     Op alle rechtsverhoudingen tussen PARK Tennis en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

2.     Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met PARK Tennis gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door een bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij door PARK Tennis anders aangegeven.

 

3.     De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.parktennis.nl

*